If you are under debt review, leave the legal to us (Isixhosa)

Musa ukoyika ukugrogriswa ziileta zomthetho xa uphantsi koqwalaselo lwamatyala. Shiya imicimbi yezomthetho e-us.

Ukuba uphantsi koqwalaselo lwetyala kunye ne-NDA kwaye ufumana nayiphi na imbalelwano esemthethweni ngokubhekisele kwityala lakho – silumkise NGOKUPHELELEYO! Izinto zakho zexabiso kufuneka zikhuselwe ngokusemthethweni phantsi koqwalaselo lwetyala, kodwa ezinye izinto zinokuwela kwintanda.

NCEDA uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi kule nombolo 021 003 8733, kwiphepha lethu labacebisi ngezeMali kuZwelonke kuFacebook okanye ugcwalise ifom yoqhakamshelwano kwiwebhusayithi yethu ethi www.nationaldebtadvisors.co.za

You May Also Like