Don’t fear debt collectors when you are under debt review (Zulu)

Asikho isidingo sokukhathazeka ngezikweleti uma ungaphansi kohlelo lweDebt Review. Into ebalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi iDebt consellor yakho igunyaziwe.

Thina sizokhuluma nabantu obakweletayo uma ungena kwi debt review neregistered debt counsellor.

You May Also Like